Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

O uczelni

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki.

Idź do strony Uczelni

Oferuje studia na ponad 50 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych,  pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

 • Wydziale Humanistycznym,
 • Wydziale Nauk Społecznych,
 • Wydziale Prawa i Ekonomii,
 • Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Wydziale Nauk o Zdrowiu,
 • Wydziale Sztuki.

 

Wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym już teraz chcielibyśmy serdecznie was zaprosić do zgłoszenia swojego udziału w organizowanym w niedługim czasie przez Uniwersytet dniu otwartym, na którym będziecie mogli skorzystać ze wszystkich atrakcji według programu, który został ułożony specjalnie dla was! Na żywo zobaczyć budynki Uczelni, sale oraz porozmawiać zarówno z wykładowcami i studentami, o tym jak wyjątkową Uczelnią jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i ile zyskacie wstępując w ich szeregi!

Naciśnij baner, aby poznać pełną ofertę programu

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O UNIWERSYTECIE

ATUTY NASZEGO UNIWERSYTETU!
 • posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdrażamy i upowszechniamy nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
 • współpracujemy z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczymy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskujemy pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmujemy wysokie miejsca w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • osiągamy wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiadamy własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 • utworzyliśmy jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami -Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Bogaty dorobek Wydziału Humanistycznego, który powstał na bazie istniejącego wcześniej Wydziału Filologiczno-Hi­storycznego, stawia go w gronie najstarszych jednostek Uni­wersytetu oraz czyni liderem pod względem osiągnięć ba­dawczych. Pracownicy Wydziału prowadzą zaawansowane badania naukowe, m.in. w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literacko-kulturowej, dziejów literatury pol­skiej (ze szczególnym uwzględnieniem literatury dwudzie­stolecia międzywojennego), językoznawstwa diachronicz­nego i historycznego, kognitywistyki, historii powszechnej i Polski (w tym dziejów historiografii oraz historii najnow­szej), historii kultury, literatury niemieckiego i angielskiego obszaru językowego, rozwoju kompetencji komunikacyjnej w procesie nauczania języków obcych, filozofii (ze szczegól­nym uwzględnieniem wkładu polskich filozofów i logików w rozwiązywanie problemów współczesności).

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są wyniki ewaluacji. W jej rezultacie jednostka uzyskała w dwóch dyscyplinach kategorię A (historia i literaturoznaw­stwo) oraz B+ (językoznawstwo). Umożliwia to Uczelni nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w ra­mach tych dyscyplin.

Pracownicy Wydziału rozwijają ożywioną współpracę naukowo-badawczą z czołowymi ośrodkami akade­mickimi w Polsce i w Europie. Długa lista kontaktów umożliwia realizację wspólnych projektów z uczelnia­mi z Republiki Czeskiej, Francji, Litwy, Niemiec, Włoch, Hiszpanii czy Ukrainy. Stale rosnący prestiż Wydziału powoduje, że po absolwentów jednostki zgłaszają się przedstawiciele znaczących firm i instytucji z całej Pol­ski.

 

Wydział Humanistyczny

al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

tel.: 34 361 14 25
adres e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Dziennikarstwo i kultura mediów
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

 

Filologia polska
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Filologia, spec. Filologia angielska
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Filologia, spec. Filologia germańska
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Filozofia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Historia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Iberoznawstwo
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          
Philosophy
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          
Specialized English for Business
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
    X X    

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Społecznych posiada bogatą ofertę kształ­cenia przyszłych kadr na ponad dziesięciu kierunkach studiów. Z roku na rok jednostka poszerza ofertę oraz do­skonali prowadzone kierunki, dostosowując je do potrzeb otoczenia społecznego. Kierunek psychoprofilaktyka od kilku lat legitymuje się certyfikat „Studia z przyszłością” oraz „Laur innowacyjności 2020”. Ogromnym zaintereso­waniem wśród kandydatów cieszą się jednolite studia ma­gisterskie na kierunku psychologia. Absolwenci Wydziału z powodzeniem radzą sobie na współczesnym rynku pracy. Na Wydziale realizowane są projekty dotyczące umiędzy­narodowienia, m.in. staży studenckich, jak również prowa­dzenia studiów w zakresie podwójnego dyplomu. Studenci mogą rozwijać zainteresowania, działając w kołach nauko­wych czy sekcjach sportowych.

Badania naukowe pracow­ników Wydziału Nauk Społecznych koncentrują się głów­nie w obrębie dyscyplin naukowych – pedagogiki i nauki o bezpieczeństwie. Działalność pracowników na polu na­ukowym jednostki jest niezwykle owocna. Skutkowało to przyznaniem w wyniku ewaluacji kategorii B+ w dyscypli­nie pedagogika. Umożliwia to nadawanie Uczelni stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Innym przykładem może być aktywność Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, tworzącego innowacyjne narzędzia diagnostyczne, które mogą być wykorzystane w celu po­prawy szeroko rozumianych oddziaływań pedagogicznych. Na polu działalności naukowej ważnym elementem re­alizowanym przez pracowników Wydziału jest ożywiona współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Istotne miejsce w działalności na­ukowej zajmuje wydawanie przez pracowników jednostki czterech czasopism naukowych.

 

Wydział Nauk Społecznych
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

tel. 34 378 42 97;
adres e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Analityka i kreatywność społeczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          

 

Bezpieczeństwo narodowe
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Pedagogika
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Political science
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X      
Politologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Praca socjalna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          
Psychoprofilaktyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          
Turystyka i rekreacja
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
    X      
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X
Pedagogika specjalna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X
Psychologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X
Studia Wschodnioeuropejskie i Bałkańskie**
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
? ? ? ?    

** Kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu zgody Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Prawa i Ekonomii powstał 1 października 2019 roku. Wydzielił się z dawnego Wydziału Filologiczno-Historycznego. Dydaktyka w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych jest prowadzona na Uczelni już od końca lat 90. XX. Pierwszymi kierunkami studiów, które dały początek kształcenia na Wydziale, były administracja oraz zarządzanie i marketing. W 2017 roku Uczelnia otrzymała zgodę MNiSW na uruchomienie kierunku prawo. Kierunek mógł powstać w szczególności dzięki dynamicznemu rozwojowi kadry naukowej.

Ważnym etapem rozwoju Wydziału było uzyskanie w 2022 roku zgody na utworzenie kierunku ekonomia II stopnia. Od tego momentu Wydział prowadzi kształcenie na poziomie studiów magisterskich zarówno w obrębie nauk prawnych, jak i ekonomicznych.

Wykładowcy Wydziału Prawa i Ekonomii to znakomici teoretycy, jak i praktycy. W gronie nauczycieli akademickich są m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi. Pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych, które znajdują przełożenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Przykładem może być prestiżowy HORIZON 2020.

W procesie ewaluacji dyscyplina nauki prawne otrzymała kategorię A, co gwarantuje Uniwersytetowi możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Pracownicy Wydziału występują jako eksperci, wnoszą istotny wkład w opracowanie, bądź zmiany przepisów prawa, często stanowiąc głos doradczy i przygotowując ekspertyzy. Robią to na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych. Prowadzą aktywną współpracę m.in. z kancelariami polskich ombudsmanów czy organizacjami sportowymi, które korzystają z wyników ekspertyz prawnych i ekonomicznych oraz sugestii z nich wynikających. Przygotowane opracowania naukowe są brane pod uwagę przy interpretacji przepisów prawa w procesie stosowania prawa przez sądy.

Wydział przygotowuje i opracowuje Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio”, które skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki jesienią 2021 roku periodyk otrzymał 70 pkt.

Ożywiona działalność naukowo-badawcza prowadzona jest również we współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi m.in. z Republiki Czeskiej, Litwy, Słowacji, Ukrainy czy Węgier. Atutem Wydziału jest także intensywna działalność naukowa studentów prowadzona w ramach kół naukowych oraz Poradni Prawa, która udziela bezpłatnych porad prawnych.

 

Wydział Prawa i Ekonomii
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa,

tel. 34 378 31 44
e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Administracja
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

 

Economics
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Ekonomia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Rachunkowość i podatki
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Prawo
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział prowadzi zaawansowane badania naukowe i kształci studentów w dziedzinach nauk ścisłych i przyrod­niczych, rolniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Mocny­mi stronami Wydziału są m.in: rozpoznawalny na arenie mię­dzynarodowej dorobek naukowy, szczycąca się sukcesami grupa nauczycieli akademickich, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie badań nauko­wych i działalności dydaktycznej oraz ożywiona współ­praca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wydział dysponuje profesjonalnymi i nowoczesnymi labo­ratoriami oraz pracowniami wyposażonymi również w naj­nowocześniejszą aparaturę. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników Wydziału są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych oraz wysoko oce­niane na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Rozpoznawalność prac naukowych pracowników Wydziału odzwierciedla się w imponującej liczbie cytowań. Realizacja projektów badawczych i innowacyjność prowadzonych ba­dań skutkuje licznymi wdrożeniami w przemyśle.

Ważnym sukcesem Wydziału stało się ogłoszenie wyników ewaluacji. W jej konsekwencji jednostce przyznano dwie kategorie: A w dyscyplinie nauki chemiczne i B+ nauki fi­zyczne. W konsekwencji skutkuje to uzyskaniem przez Uni­wersytet praw nadawania stopni doktora i doktora habilito­wanego w tych dyscyplinach.

Kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych łączą tradycję nauczania z nowoczesnością proponowanych specjalności, które czę­sto są unikatowe w skali kraju. Istnieje możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningu oraz korzystania z indywidulanego nauczania w ramach tutoringu. Studen­ci odbywają praktyki i staże w zakładach przemysłowych i ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Realizowane są studia międzynarodowe z podwójnym dyplomowaniem, w związku z czym część programu studiów można zreali­zować za granicą. Wiąże się to z szansą uzyskania dyplomu uczelni partnerskich.

Wydział kształci studentów również w ramach studiów dualnych, będących innowacyjnym modelem kształcenia łączącym zajęcia prowadzone w Uczelni ze stażami zawo­dowymi realizowanymi w trakcie studiów u potencjalnych pracodawców. W ofercie Wydziału są również liczne studia podyplomowe i kursy. Studia proponowane przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych to możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz pracy w kołach naukowych. Są to studia z pasją oraz realna szansa na znale­zienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa

tel. 34 361 21 79 
e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Biotechnologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

 

Chemia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Chemistry
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Computer Science
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
    X      
Dietetyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Fizyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Informatyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Inżynieria bezpieczeństwa
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Inżynieria Multimediów
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Matematyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Physics
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X      
Produkcja i marketing żywności
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        
Żywienie człowieka i dietetyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
    X X    
Farmacja*
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X

* kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki

Inżynieria medyczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
    X X    

 

Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Tradycja Wydziału Sztuki, wcześniej Wydziału Wycho­wania Artystycznego, sięga lat 90. minionego stulecia. Od początku istnienia jednostka prowadzi działalność nauko­wo-badawczą i artystyczną. Kształci studentów w dyscy­plinach: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne. Wciąż zmieniające się wymogi rynku pracy oraz płynące ze strony miłośników sztuki oczeki­wania motywują pracowników Wydziału do aktualizacji programów dydaktycznych oraz nieustannego poszuki­wania i wdrażania nowoczesnych sposobów kształce­nia. Wszystkie te działania skutkowały sukcesem, który w ostatnim czasie odniósł Wydział, a jest związany z ogło­szeniem wyników ewaluacji. Jej wynik przyniósł jedno­stce dwie kategorie B+ w dyscyplinach: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Przyzna­ne kategorie umożliwiają Uczelni nadawanie stopnia dok­tora i doktora habilitowanego ww dyscyplinach.

O poziomie kształcenia i ogromnym zaangażowaniu świadczą liczne wyróżnienia i nagrody uzyskiwane przez pracowników, studentów i absolwentów, biorących udział w wielu konkursach plastycznych, fotograficznych i mu­zycznych nie tylko w Polsce, ale również za jej granicami. Wydział Sztuki w ożywiony sposób współpracuje z uczel­niami z Polski oraz z zagranicy. Od wielu lat kooperacja międzynarodowa kontynuowana jest m.in. z akademika­mi z Chin, Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji czy Ukrainy. Dzięki niej pracownicy i studenci mają możliwość zapoznania się z poziomem kształcenia, jaki prezentują zagraniczne uczelnie. Jest to także szansa na prezenta­cję dorobku i umiejętności, które – zdaniem specjalistów – nie odbiegają od najlepszych. Efektem tych działań są doskonale wykształceni absolwenci, którzy zawodowo spełniają się jako samodzielni twórcy, soliści, edukatorzy sztuki oraz projektanci zajmujący się m.in. szeroko rozu­mianym komunikatem wizualnym, a także kształtowa­niem otaczającej nas przestrzeni.

 

Wydział Sztuki
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

tel. 34 378 42 32
e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Grafika
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Malarstwo
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Music in public space
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X          
Muzyka w przestrzeni publicznej
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Painting
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najmłodszych jed­nostek organizacyjnych w strukturze Uniwersytetu. Pomimo stosunkowo niedługiej historii (liczącej ponad 3 lata) dynamicznie się rozwija i osiąga liczne sukcesy. W 2021 r. uzyskano prawa do nadawania stopnia dok­tora w dyscyplinie nauki o zdrowiu, a w 2022 r. zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego studiów (zgoda MEiN z dnia 14 lipca 2022 r.). Na tej podstawie przeprowadzo­no rekrutację na pierwszy rok studiów w roku akademic­kim 2022/2023. Limit przyjęć określono na 90 miejsc (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych). Otwarcie kie­runku studiów kształcącego lekarzy było możliwe m.in. dzięki podjęciu współpracy z renomowanymi uczelniami medycznymi oraz z lokalnymi placówkami służby zdro­wia. Wśród znaczących partnerów znajduje się Woje­wódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów kierunku lekarskiego oraz innych kierunków studiów: fi­zjoterapii i pielęgniarstwa.

Innym ważnym wydarzeniem mającym znaczący wpływ na przyszłość Wydziału było ogłoszenie przez MEiN wyników ewaluacji działalności naukowej. Ocenie zosta­ły poddane dwie dyscypliny naukowe funkcjonujące na Wydziale – dyscyplina nauk o zdrowiu oraz dyscyplina nauk o kulturze fizycznej. Obydwu dyscyplinom przy­znano kategorię B+, co oznacza uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Wyniki ewaluacji działalności naukowej potwierdzają, że wykładowcami zatrudnionymi na Wydziale są znakomici naukowcy, którzy wspierani są przez uznanych profesjo­nalistów-praktyków. Tematyka badawcza prac nauko­wych pracowników Wydziału odnosi się do obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w szczególności w dyscy­plinach nauki, które zostały poddane ewaluacji. Nowym wyzwaniem dla Wydziału będzie rozwój badań w dyscy­plinie nauki medyczne pozwalających w przyszłości na poddanie tej dyscypliny ewaluacji. Obecnie na Wydzia­le powadzone jest kształcenie na kierunkach: lekarskim, fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, ko­smetologia. Wydział przygotowuje się do uruchomienia kierunku ratownictwo medyczne. Absolwenci są przygo­towywani do pracy w sektorze profilaktyki i terapii zdro­wia, usług kosmetycznych oraz usprawnienia ruchowego

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa

tel. 34 365 59 83
e-mail: [email protected]

Strona Wydziału

Kierunki

Kosmetologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    

 

Pielęgniarstwo
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X   X      
Wychowanie fizyczne
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X    
Fizjoterapia
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X  
Kierunek Lekarski
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
        X X
Ratownictwo medyczne**
Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X        

 

**Kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu zgody Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Rekrutacja

GALERIA

Kontakt

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

e-mail: [email protected]
Strona główna: https://www.ujd.edu.pl/
Strona rekrutacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego:

Strona WWW: http://www.dss.ujd.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/samorzadujd/

Biuro Karier Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego:

Strona WWW: http://www.bk.ujd.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/biurokarierajd/

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego:

Strona WWW: http://www.urss.ujd.edu.pl/

Dom Studencki “Skrzat”:

Strona WWW: http://www.skrzat.ujd.edu.pl