Akademia WSB

O uczelni

Idź do uczelni

Akademia WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa i transport. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 22 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Na przestrzeni ponad 27 lat Uczelnia wypromowała łącznie ponad 50 000 absolwentów. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 13 000 studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego.  

CZYTAJ WIĘCEJ O UCZELNI

MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJE I CZŁONKOSTWA

Akademia WSB posiada międzynarodowe akredytacje oraz członkostwaCEEMAN IQA – jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. Akredytację EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akredytacja została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdza wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze. Excellence in Research (LOGO HR), które przyznawane jest przez Komisję Europejską. Jest to prestiżowe wyróżnienie, mające na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Unii Europejskiej. The European University Association (EUA) – największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie działająca na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentujące sektor edukacji na forach społecznych i politycznych, które decydują o kształcie regulacji dotyczących przyszłości edukacji wyższej, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie The European Foundation for Management Development (EFMD), które promuje i wzmacnia doskonałość w rozwoju zarządzania. ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Dyplom Akademii WSB daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, a kwalifikacje ACCA są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 

PERSPEKTYWY 2022 I PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZŁOTEJ PIĘTNASTKI

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3 miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2021. W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 – Akademia WSB znalazła się na 32. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni pu­blicznych i niepublicznych posiadających uprawnie­nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

W prestiżowym Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 13. miejsce, trafiając tym samym do „Złotej Piętnastki”. W zestawieniu ogólnym oraz w każdej z kategorii znalazły się wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA. Uczelnia została doceniona szczególnie w kategorii „Jakość kadry”, uzyskując 4. miejsce za program Executive MBA.

COŚ WIĘCEJ NIŻ UCZELNIA

Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AKADEMII WSB DO ROKU 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Akademia WSB prowadzi działania wpisujące się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działaniami zawartymi w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, ze szczególnym uwzględnieniem 7 z nich.

Akademia WSB jako pierwsza i jak dotychczas jedyna uczelnia w Polsce uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami.

Uczelnia wdrożyła standardy ekologiczne w obszarze administracji i zarzadzania, czego potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat ekologiczny Green Office przyznawany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Akademia WSB jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała ten certyfikat.

https://wsb.edu.pl/uczelnia/strategia-zrownowazonego-rozwoju-akademii-wsb-do-roku-2030

Kierunki studiów

Wydział Nauk Stosowanych

ul. Cieplaka 1C
41-300 
Dąbrowa Górnicza

Kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne (język polski)

1. ADMINISTRACJA (lic.)
Specjalności:

 • zarządzanie publiczne i e-administracja
 • bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
 • kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z                elementami ratownictwa

3. EKONOMIA (lic.)
Specjalności:

 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • bankowość i ubezpieczenia
 • ekonomia menedżerska
 • przedsiębiorczość i e-biznes
 • ekonomia zrównoważonego rozwoju

4. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (lic.)
Specjalności:

 • analityk rynków finansowych
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse na rynkach międzynarodowych
 • rachunkowość i podatki
 • doradztwo finansowe i inwestycyjne

5. INFORMATYKA (inż.)
Specjalności:

 • aplikacje webowe i mobilne
 • bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
 • grafika, projektowanie gier i technologia VR
 • inżynieria Internetu Rzeczy
 • sieci komputerowe i bazy danych

6. KOSMETOLOGIA (lic.)

7. LOGISTYKA (inż.)
Specjalności:

 • inżynier optymalizacji i symulacji
 • transport i spedycja
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • logistyka procesów magazynowych i dystrybucyjnych
 • menedżer logistyki
 • logistyka w biznesie – studia dualne

8. PEDAGOGIKA (lic.)
Specjalności:

 • resocjalizacja
 • wczesne wspomaganie rozwoju

9. RATOWNICTWO MEDYCZNE (lic.)

10. SOCJOLOGIA (lic.)
Specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doradztwo zawodowe
 • socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
 • społeczeństwo cyfrowe i nowe media

11. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
 • handel międzynarodowy
 • projekty w biznesie międzynarodowym
 • biznes i marketing międzynarodowy

12. TRANSPORT (inż.)
Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
 • inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
 • bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • organizacja i technika transportu szynowego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym

13. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • kadry i płace w praktyce
 • kreowanie marki osobistej
 • psychologia w biznesie
 • sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

14. PIELĘGNIARSTWO ****

15. PRAWO ****

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. ADMINISTRACJA (lic.)
Specjalności:

 • zarządzanie publiczne i e-administracja
 • bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
 • kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z                elementami ratownictwa

3. EKONOMIA (lic.)
Specjalności:

 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • bankowość i ubezpieczenia
 • ekonomia menedżerska
 • przedsiębiorczość i e-biznes
 • ekonomia zrównoważonego rozwoju

4. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (lic.)
Specjalności:

 • analityk rynków finansowych
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse na rynkach międzynarodowych
 • rachunkowość i podatki
 • doradztwo finansowe i inwestycyjne

5. INFORMATYKA (inż.)
Specjalności:

 • aplikacje webowe i mobilne
 • bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
 • grafika, projektowanie gier i technologia VR
 • inżynieria Internetu Rzeczy
 • sieci komputerowe i bazy danych

6. KOSMETOLOGIA (lic.)

7. LOGISTYKA (inż.)
Specjalności:

 • inżynier optymalizacji i symulacji
 • transport i spedycja
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • logistyka procesów magazynowych i dystrybucyjnych
 • menedżer logistyki
 • logistyka w biznesie – studia dualne

8. PEDAGOGIKA (lic.)
Specjalności:

 • resocjalizacja
 • wczesne wspomaganie rozwoju

9. RATOWNICTWO MEDYCZNE (lic.)

10. SOCJOLOGIA (lic.)
Specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doradztwo zawodowe
 • socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
 • społeczeństwo cyfrowe i nowe media

11. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
 • handel międzynarodowy
 • projekty w biznesie międzynarodowym
 • biznes i marketing międzynarodowy

12. TRANSPORT (inż.)
Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
 • inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
 • bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • organizacja i technika transportu szynowego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym

13. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • kadry i płace w praktyce
 • kreowanie marki osobistej
 • psychologia w biznesie
 • sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

14. PIELĘGNIARSTWO ****

15. PRAWO ****

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - stacjonarne (język ukraiński)

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ/
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic. )
Спеціальності/Specjalności:

 • міжнародний бізнес (biznes międzynarodowy)

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I i II stopnia - stacjonarne (język angielski)

Studia I stopnia:

1. PHILOLOGY/FILOLOGIA (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • English in business and tourism
 • English in new media
 • Translation
 • English studies with a foreign language:
                        – English studies with Spanish
                        – English studies with Russian
                        – English studies with Chinese

2. COMPUTER SCIENCE/INFORMATYKA (inż.)
Specializations/Specjalności:

 • security and continuity of IT
 • game and interactive graphic design
 • mobile and cloud computing

3. INTERNATIONAL RELATIONS/
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • international business, trade & marketing
 • international tourism

4. MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • business management
 • digital marketing and sales management

 

Studia II stopnia:

1. ENGLISH IN MANAGEMENT/
ANGIELSKI W ZARZĄDZANIU (mgr)

Specializations/Specjalności:

 • english in e-business
 • intercultural business communication
 • translation in business

2. COMPUTER SCIENCE/INFORMATYKA (mgr)
Specializations/Specjalności:

 • data scientist
 • IT Security

3. FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING/
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ (mgr)

4. MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE (mgr)
Specializations/Specjalności:

 • project management
 • international human resources management
 • international business

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I i II stopnia - niestacjonarne (język angielski)

Studia I stopnia:

1. PHILOLOGY/FILOLOGIA (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • English in business and tourism
 • English in new media
 • Translation
 • English studies with a foreign language:
                        – English studies with Spanish
                        – English studies with Russian
                        – English studies with Chinese

2. COMPUTER SCIENCE/INFORMATYKA (inż.)
Specializations/Specjalności:

 • security and continuity of IT
 • game and interactive graphic design
 • mobile and cloud computing

3. INTERNATIONAL RELATIONS/
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • international business, trade & marketing
 • international tourism

4. MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE (lic.)
Specializations/Specjalności:

 • business management
 • digital marketing and sales management

 

Studia II stopnia:

1. ENGLISH IN MANAGEMENT/
ANGIELSKI W ZARZĄDZANIU (mgr)

Specializations/Specjalności:

 • english in e-business
 • intercultural business communication
 • translation in business

2. COMPUTER SCIENCE/INFORMATYKA (mgr)
Specializations/Specjalności:

 • data scientist
 • IT Security

3. FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING/
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ (mgr)

4. MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE (mgr)
Specializations/Specjalności:

 • project management
 • international human resources management
 • international business

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I i II stopnia - stacjonarne (język rosyjski)

Studia I Stopnia

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ/
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.) 
Специальности/Specjalności:

 • международный бизнес (biznes międzynarodowy)
 • международная торговля (handel międzynarodowy)

2. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (lic.)
Специальности/Specjalności:

 • управление предприятием (zarządzanie przedsiębiorstwem)
 • управление проектами (zarządzanie projektami)

 

Studia II stopnia

1. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (mgr)
Специальности/Specjalności:

 • менеджер проекта (menedżer projektu)
 • управление человеческими ресурсами
  (zarządzanie zasobami ludzkimi)

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I i II stopnia - niestacjonarne (język rosyjski)

Studia I Stopnia

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ/
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.) 
Специальности/Specjalności:

 • международный бизнес (biznes międzynarodowy)
 • международная торговля (handel międzynarodowy)

2. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (lic.)
Специальности/Specjalności:

 • управление предприятием (zarządzanie przedsiębiorstwem)
 • управление проектами (zarządzanie projektami)

 

Studia II stopnia

1. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (mgr)
Специальности/Specjalności:

 • менеджер проекта (menedżer projektu)
 • управление человеческими ресурсами
  (zarządzanie zasobami ludzkimi)

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - stacjonarne (język polski)

1. ADMINISTRACJA (mgr)
Specjalności:

 • administracja publiczna
 • administracja w biznesie
 • cyfrowa administracja publiczna

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
Specjalności:

 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
 • kryminalistyka i techniki śledcze
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

3. INFORMATYKA (mgr)
Specjalności:

 • chmura obliczeniowa
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • technologie multimedialne
 • Internet Rzeczy w przemyśle 4.0
 • zastosowania sztucznej inteligencji

4. LOGISTYKA (mgr)
Specjalności:

 • analityk procesów logistycznych
 • e-commerce
 • ekologistyka
 • logistyka i spedycja międzynarodowa

5. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • analityk danych biznesowych
 • green management
 • kadry i płace w praktyce* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer jakości i lean management* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer logistyki* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer sprzedaży
 • psychologia menedżerska
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie BHP* (3 i 4 semestralne)
 • zarządzanie menedżerskie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi
  i społecznymi * (3 i 4 semestralne)

6. ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ
(mgr)

7. TRANSPORT (mgr)
Specjalności:

 • bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
 • bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • organizacja i technika transportu szynowego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym

8. PEDAGOGIKA (mgr)
Specjalności:

 • prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. ADMINISTRACJA (mgr)
Specjalności:

 • administracja publiczna
 • administracja w biznesie
 • cyfrowa administracja publiczna

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
Specjalności:

 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
 • kryminalistyka i techniki śledcze
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

3. INFORMATYKA (mgr)
Specjalności:

 • chmura obliczeniowa
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • technologie multimedialne
 • Internet Rzeczy w przemyśle 4.0
 • zastosowania sztucznej inteligencji

4. LOGISTYKA (mgr)
Specjalności:

 • analityk procesów logistycznych
 • e-commerce
 • ekologistyka
 • logistyka i spedycja międzynarodowa

5. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • analityk danych biznesowych
 • green management
 • kadry i płace w praktyce* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer jakości i lean management* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer logistyki* (3 i 4 semestralne)
 • menedżer sprzedaży
 • psychologia menedżerska
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie BHP* (3 i 4 semestralne)
 • zarządzanie menedżerskie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi
  i społecznymi * (3 i 4 semestralne)

6. ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ
(mgr)

7. TRANSPORT (mgr)
Specjalności:

 • bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
 • bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • organizacja i technika transportu szynowego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym

8. PEDAGOGIKA (mgr)
Specjalności:

 • prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Jednolite studia magisterskie

Studia Stacjonarne:

1. FIZJOTERAPIA (mgr)

2. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (mgr)

3. PRAWO **** (mgr)

 

Studia Niestacjonarne:

1. FIZJOTERAPIA (mgr)

2. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (mgr)

3. PRAWO **** (mgr)

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

ul. Frysztacka 44
43-400
Cieszyn

Kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne (język polski)

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • kryminalistyka
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

 

2. INFORMATYKA (inż.)
Specjalności:

 • grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej,
 • inżynieria oprogramowania
 • bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
 • informatyka przemysłowa
 • mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne

 

3. STUDIA MENEDŻERSKIE (lic.)
Specjalności:

 • menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
 • menedżer zasobów ludzkich
 • menedżer projektu
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą

 

4. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (inż.)
Specjalności:

 • inżynier BHP
 • logistyka i transport
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • inżynier symulacji

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (lic.)
Specjalności:

 • kryminalistyka
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

 

2. INFORMATYKA (inż.)
Specjalności:

 • grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej,
 • inżynieria oprogramowania
 • bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
 • informatyka przemysłowa
 • mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne

 

3. STUDIA MENEDŻERSKIE (lic.)
Specjalności:

 • menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
 • menedżer zasobów ludzkich
 • menedżer projektu
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą

 

4. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (inż.)
Specjalności:

 • inżynier BHP
 • logistyka i transport
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • inżynier symulacji

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - stacjonarne (język polski)

1. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (mgr)
Specjalności:

 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie BHP

 

2. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • lean management
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • brand management – zarządzanie marką

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (mgr)
Specjalności:

 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie BHP

 

2. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • lean management
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • brand management – zarządzanie marką

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Wydział Zamiejscowy w Żywcu

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300
Żywiec

Kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne (język polski)

1. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA *** (inż.)
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
 • zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi

 

2. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • przedsiębiorczość i e-biznes
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • kreowanie marki osobistej

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA *** (inż.)
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
 • zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi

 

2. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • przedsiębiorczość i e-biznes
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • kreowanie marki osobistej

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - stacjonarne (język polski)

1. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • Lean Management (3 lub 4 semestralne)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • menedżer jakości (3 semestralne)
 • zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  (3 i 4 semestralne)
 • menedżer logistyki (3 i 4 semestralne)
 • menedżer sprzedaży (3 i 4 semestralne)
 • psychologia menedżerska
 • zarządzanie menedżerskie 

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • Lean Management (3 lub 4 semestralne)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • menedżer jakości (3 semestralne)
 • zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  (3 i 4 semestralne)
 • menedżer logistyki (3 i 4 semestralne)
 • menedżer sprzedaży (3 i 4 semestralne)
 • psychologia menedżerska
 • zarządzanie menedżerskie 

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Wydział Zamiejscowy w Krakowie

ul. Ułanów 3
31-450
Kraków

Kierunki Studiów

Studia I stopnia - stacjonarne (język polski)

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:

 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • kryminalistyka
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

 

2. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:

 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • kryminalistyka
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

 

2. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia II stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
Specjalności:

 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
 • kryminalistyka i techniki śledcze

2. ZARZĄDZANIE (mgr)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • Lean Management
 • menedżer logistyki
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • digital marketing

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

 

Studia I i II stopnia - stacjonarne (język angielski)

Studia I stopnia

1. ENGINEERING MANAGEMENT/
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (inż.)
Specializations/Specjalności:

 • logistics and transport
 • quality management

 

Studia II stopnia

2. MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE (mgr)
Specializations/Specjalności:

 • international business
 • information management

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I i II stopnia - stacjonarne (język ukraiński)

Studia I stopnia

1. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (lic.)
Спеціальності/Specjalności:

 • Управління підприємством (zarządzanie przedsiębiorstwem)
 • Управління проектами (zarządzanie projektami)

 

Studia II stopnia

2. МЕНЕДЖМЕНТ/ZARZĄDZANIE (mgr)
Спеціальності/Specjalności:

 • Управління людськими ресурсами
  (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Менеджер проекту (menedżer projektu)

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu 

ul. ul. Polna 8
32-300
Olkusz

Kierunki Studiów

Studia I stopnia - stacjonarne (język polski)

1. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA *** (inż.)
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach

2. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • psychologia w biznesie
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Studia I stopnia - niestacjonarne (język polski)

1. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA *** (inż.)
Specjalności:

 • logistyka i transport
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach

2. ZARZĄDZANIE (lic.)
Specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • psychologia w biznesie
 • digital marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

 

* Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS) w przypadku, gdy program studiów zawierał przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii.

** Studia 3 semestralne dla absolwentów studiów I-go stopnia (7 semestralnych, 210 ECTS)

*** Kierunek realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie

**** Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Rekrutacja

GALERIA

Kontakt

1. Rekrutacja:
e-mail: [email protected]
tel. 32 295 93 10
tel. 32 295 93 12
tel. 32 295 93 88  

2. Dziekanat:
tel. 32 295 93 26
tel. 32 295 93 96

3. Rektorat:
tel. 32 295 93 40

   

4. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
tel. 32 295 93 25

5. Centrum Promocji i Informacji
tel. 32 295 93 14

6. Dział Pomocy Materialnej
tel. 32 295 93 66

 

Kontakt - Wydziały

Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1C
41-300 
Dąbrowa Górnicza

Akademia wsb dąbrowa górnicza

Wydział Zamiejscowy w Krakowie

ul. Ułanów 3
31-450
Kraków

akademia wsb kraków

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

ul. Frysztacka 44
43-400
Cieszyn

akademia wsb cieszyn

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

ul. ul. Polna 8
32-300
Olkusz

akademia wsb olkusz

Wydział Zamiejscowy w Żywcu

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300
Żywiec

akademia wsb żywiec